Bình Dương góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

   Lượt xem: 3254    In bài viết   Độ tương phản  

​​Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra năm 2010 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phẩn ổn định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, Luật Thanh tra 2010 còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn vướng mắc làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế…

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) được xây dựng theo hướng sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan thanh tra cho phù hợp với yêu cầu quản lý của từng lĩnh vực, bảo đảm thu gọn đầu mối các cơ quan thanh tra nhưng vẫn bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực đều được thanh tra, kiểm tra một cách có hiệu quả. Các hoạt động thanh tra sẽ được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, vừa bảo đảm tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, vừa bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước. Dự thảo Luật cũng phân định thẩm quyền xử lý giữa các cơ quan thanh tra, giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý. Dự thảo Luật giữ nguyên hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện.

Đại biểu đóng góp cho dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý về hệ thống thanh tra theo cấp hành chính; hình thức thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra; giá trị của Kết luận thanh tra... Nhiều ý kiến thống nhất tiếp tục duy trì Thanh tra huyện như hiện nay. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, có giải pháp đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động phù hợp với việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và khắc phục những bất cập. Các đại biểu cũng cho rằng cần quy định rõ cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra nhằm lược bỏ ngay từ đầu nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm toán có nguy cơ dẫn đến chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm từng cơ quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Trọng Nhân đánh giá cao những ý kiến phát biểu đóng góp sâu sắc và tâm huyết của các đại biểu, qua đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn để hoàn thiện dự thảo Luật. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến và sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Nguồn: www.binhduong.gov.vn

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070588