Tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

   Lượt xem: 5934    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện, mức độ đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược quốc gia và Kế hoạch thực thi UNCAC trên phạm vi toàn tỉnh kể từ khi ban hành Chiến lược quốc gia đến nay. Đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó kiến nghị các nguyên tắc mục tiêu, giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC; giao Thanh tra tỉnh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC, gửi về Thanh tra Chính phủ theo quy định; tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC theo kế hoạch đã ban hành./.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987417