Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

   Lượt xem: 3699    In bài viết   Độ tương phản  

Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Mã TTHC

(CSDLQG)

Tên thủ tục hành chính

I. CẤP TỈNH

1

2.001928

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

2

2.001924

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

II. CẤP HUYỆN

1

2.001927

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

2

2.001920

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

III. CẤP Xà

1

2.001925

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Nội dung thủ tục

Đính kèm: Quyết định số 2280

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987427