Thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   Lượt xem: 6111    In bài viết   Độ tương phản  

Trích toàn văn nội dung Công văn số 6544/UBND-BTCD ngày 17/12/2021:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 8105/VPCP-V.I ngày 05/11/2021 và Văn bản số 8252/VPCP-V.I ngày 11/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 55/BC-UBTVQH15 ngày 15/10/2021 và kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Văn bản số 3091/MTTW-BTT ngày 18/10/2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực hiện tiếp công dân cần lưu ý phải đảm bảo số ngày tiếp công dân định kỳ, hạn chế việc ủy quyền cho cấp phó thực hiện tiếp công dân; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy trình, thời hạn theo quy định, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

- Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý nhà chung cư; đầu tư, xây dựng, chuyển đổi mô hình quản lý chợ và trung tâm thương mại; những khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chủ động đánh giá, kiểm tra, rà soát những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm đối với từng vụ việc; đồng thời thực hiện tốt việc phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền có giải pháp xử lý phù hợp đối với những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài có nguyên nhân vướng mắc do cơ chế, chính sách.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tuyền truyền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định pháp luật; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xác minh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm đúng quy trình, thời hạn theo quy định; thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp, cử cán bộ tham gia giải quyết, đối thoại đúng thành phần và đảm bảo công tác an toàn về phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến về lĩnh vực chuyên môn khi có yêu cầu của cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh và khi được hỏi ý kiến.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo UBND các địa phương không chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến phản ánh về Thanh tra tỉnh để cùng phối hợp giải quyết cho phù hợp./.

Xem và tải Công văn số 6544/UBND-BTCD

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070590