Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2023 với Thanh tra sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

   Lượt xem: 1683    In bài viết   Độ tương phản  

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Nữ Kiều Ngân trình bày cho thấy, Quý I năm 2023 Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, triển khai kịp thời khối lượng lớn các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo. Trong đó, nhiều cuộc thanh tra có phạm vi rộng với nhiều đối tượng thuộc các lĩnh vực được dư luận quan tâm, đặc biệt là các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, toàn ngành Thanh tra đã triển 31 cuộc thanh tra hành chính tại 58 đơn vị, kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước 7 tỷ 073 triệu đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 111 triệu đồng, đã xử lý khác về kinh tế 173 triệu đồng, đã xử lý hành chính 04 tổ chức và 18 cá nhân vi phạm; thực hiện 210 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 1.497 tổ chức, cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính đối với 515 tổ chức, cá nhân với số tiền 8 tỷ 120 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 7 tỷ 934 triệu đồng. Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiến hành 03 cuộc thanh tra tại 13 đơn vị. Đồng thời, trong kỳ đã theo dõi thực hiện xong 20/25 kết luận thanh tra hành chính. 

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Nữ Kiều Ngân trình bày báo cáo Quý I/2023

Trong Quý I, các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức tiếp công dân được 989 lượt với 804 người người được tiếp, liên quan đến 541 vụ việc; có 05 đoàn đông người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thực hiện các Dự án phát triển kinh tế - xã hội, các Dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh với 52 người được tiếp. Đã giải quyết 346/368 vụ việc khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94%. Riêng Thanh tra tỉnh, đã giải quyết 13/13 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 100%. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan Trung ương hoặc phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu giải quyết đối với 04 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh Bùi Ngô Hữu Phúc có ý kiến về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Hội nghị

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), toàn ngành Thanh tra đã tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, với 456 lượt người tham dự; tuyên truyền lồng ghép về pháp luật PCTN được 485 cuộc, với 19.034 lượt người tham dự; 12 tờ gấp tuyên truyền, 27 tin bài với tổng thời lượng phát thanh 137,6 giờ. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho 350 người, là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt trên địa bàn tỉnh, nhằm cập nhật kiến thức pháp luật về PCTN và trọng tâm là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đã triển khai 07 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN đối với 32 đơn vị; Thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản và thu nhập. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá Bộ chỉ số PCTN cấp tỉnh (PACA) đúng theo quy định.

Về công tác cải cách hành chính và xây dựng lực lượng thanh tra, tiếp tục ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục cải cách hành chính, triển khai thực hiện phần mềm phục vụ công tác Quản lý nhà nước cho ngành Thanh tra Bình Dương; Thường xuyên nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, trách nhiệm. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra, đủ tiêu chuẩn về năng lực và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Thành Tài triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực ngành Thanh tra Bình Dương

Tại Hội nghị giao ban, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Thành Tài triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và một số văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực ngành Thanh tra Bình Dương. Đồng thời, Văn phòng Thanh tra tỉnh cũng đã trích dẫn đề tài Tọa đàm, Luật Thanh tra năm 2022 được ban hành với nhiều quy định mới được bổ sung so với Luật Thanh tra năm 2010 như: Về việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra sở; về hoạt động thanh tra, Luật quy định các bước tiến hành cuộc thanh tra gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra; quy định về thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra; về ban hành kết luận thanh tra, trong đó có những quy định chặt chẽ hơn về việc báo cáo trước khi ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước… Gợi ý đưa ra một số định hướng trao đổi về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra và dự thảo Nghị định quy định cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành như: Việc thành lập Cơ quan thanh tra tại một số Sở theo yêu cầu của Luật thanh tra; Hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Thanh tra viên, người được trưng tập tham gia Đoàn thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Vai trò của Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với những Sở không thành lập cơ quan thanh tra…

Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Nguyễn Phương Lam trình bày các điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 và gợi ý một số định hướng trao đổi về dự thảo 02 Nghị định tại Hội nghị

Thanh tra các đơn vị đã trao đổi nhiều ý kiến xung quanh việc cần thiết bổ sung Nghị định về thành lập thanh tra một số sở, ngành như Thanh tra Sở Tư pháp, Thanh tra Sở Nội vụ, Thanh tra Sở Công Thương, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, còn có một số ý kiến về công tác cán bộ biên chế của một số sở, ngành còn mỏng, cơ quan thanh tra được thành lập dàn trải dẫn đến hoạt động nặng về hình thức, không hiệu quả. Để đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Thanh tra sở, Luật quy định theo hướng giao quyền chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương và biên chế được giao, trừ một số trường hợp đặc thù do luật định và theo quy định của Chính phủ. Quy định như vậy bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn. Đối với các sở không thành lập Thanh tra sở thì Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở; sớm tổ chức tập huấn, hướng dẫn thanh tra các địa phương vận hành phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định hướng dẫn sau khi có hiệu lực thi hành;…

Chánh Thanh tra Thành phố Dĩ An Nguyễn Thị Phương Mai phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị định

Phó Chánh Thanh tra Huyện Bắc Tân Uyên Võ Anh Thắm phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị định

Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Ngô Công Lý phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị định

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Duy Hiền đánh giá cao các ý kiến tham gia tại Hội nghị và cơ bản đồng ý với báo cáo kết quả công tác Quý I/2023. Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong Quý I của các đơn vị, trong đó nổi bật là công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác PCTN, xây dựng thể chế. Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh cũng lưu ý một số hạn chế còn tồn tại đã nêu trong báo cáo và yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, đưa ra phương án giải quyết để quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Duy Hiền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Về nhiệm vụ Quý II và các quý tiếp theo trong năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Duy Hiền đề nghị các đơn vị tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai, ban hành kết luận thanh tra đã kết thúc, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất. Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất được giao.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở, đảm bảo công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định. Chủ động nắm tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở những địa phương đang triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp xử lý, giải quyết đạt hiệu quả...

Về PCTN, Thanh tra tỉnh sớm hoàn thành Tổ công tác xác minh tài sản, thu nhập hằng năm 2023; phối hợp với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Duy Hiền lưu ý các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra. Công chức ngành Thanh tra nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. Đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin, đưa phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Thanh tra vào sử dụng đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Duy Hiền phát biểu các quy định về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra và dự thảo Nghị định quy định cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Trao đổi về những nội dung trong dự thảo 02 Nghị định, Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Duy Hiền gợi mở thêm các quy định về: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; thanh tra lại; đoàn thanh tra, quy định về thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra; về ban hành kết luận thanh tra, trong đó có những quy định chặt chẽ hơn về việc báo cáo trước khi ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước; công khai kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; giải quyết kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra; giải quyết kiến nghị về nội dung thanh tra; xử lý vi phạm trong việc thực hiện kết luận thanh tra…  Kết thúc Tọa đàm, Thanh tra tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý và có ý kiến bằng văn bản gửi Thanh tra Chính phủ tổng hợp để hoàn thiện Dự thảo Nghị định theo quy định./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM, THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3322356