Thanh tra
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2278/2007/QĐ-TTCP 24/10/2007

Ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

05/2015/TT-TTCP 10/09/2015

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra.

33/2015/NĐ-CP 27/03/2015

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

01/2013/TT-TTCP 12/03/2013

Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

86/2011/NĐ-CP 22/09/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

56/2010/QH12 15/11/2010

Luật thanh tra 2010

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321934