Phòng, chống tham nhũng
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2014/TT-TTCP 18/09/2014

Ngày 18/9/2014 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

861/QĐ-TTg 11/07/2019

Ngày 11/7/2019 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án " Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021".

10/CT-TTg 22/04/2019

Ngày 22/4/2019 Thủ Tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTG về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

36/2018/QH14 20/11/2018

Luật phòng, chống tham nhũng 2018.

27/2012/QH13 23/11/2012

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 

59/2013/NĐ-CP 17/06/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 

08/2013/TT/TTCP 31/10/2013

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

04/2014/TT-TTCP 18/09/2014

Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005579