17 tháng mười 2018  
     
 Tìm kiếm
Tìm kiếm
      
 Văn bản pháp luật
Góp ý Dự thảo Đề án “Cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản thu nhập”
Chi tiết...
 
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập
Chi tiết...
 
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Chi tiết...
 
Luật số: 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Chi tiết...
 
Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
Chi tiết...
 
Nghị định 68/2011/NĐ-CP
Thông tư số 05/2011/TT-TTCP
Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010
Thông tư thanh tra chính phủ số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007
Nghị định chính phủ số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007
Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
Chi tiết...
 
Thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/07/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
Chi tiết...
 
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo
Chi tiết...
 
Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
Chi tiết...
 
Thông tư 07/2011/TT-TTCP

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước

Chi tiết...
 
Nghị định 136/2006/NĐ-CP
Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15-12-2009
Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
Chi tiết...
 
Nghị định 86/2011/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Chi tiết...
 
Nghị định 97/2011/NĐ-CP

Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Chi tiết...
 
Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ sung) ngày 15/11/2010

Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ sung) ngày 15/11/2010 bao gồm 7 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.  

Chi tiết...
 
Thông tư số 02/2010/TT-TTCP

về việc quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Chi tiết...
 
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
 CMS_FAQ
Tìm theo chuỗi Tìm

Tổng số mẩu tin tìm được: 3
Hướng dẫn để được chế độ ưu đãi của Nhà nước.
Người gửi: - Ngày gửi:
Vợ chồng ông Vũ Linh và bà Lê Thục Tâm (hiện đang cư trú tại Pháp) đã được thưởng Huân chương Kháng chiến. Nay ông bà muốn cơ quan chức năng hướng dẫn để được chế độ ưu đãi của Nhà nước.
Xin hỏi thủ tục khiếu nại tố cáo?
Người gửi: - Ngày gửi:
Xin hỏi thủ tục khiếu nại tố cáo?
V/v logo của trang web
Người gửi: - Ngày gửi:
Tôi xin góp ý nên dùng logo thanh tra Việt Nam thay cho logo Bình Dương
1
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn