Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

07/2019/QĐ-UBND 05/04/2019

Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2019/TT-BNV 04/11/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

45/2019/QH14 20/11/2019

Bộ luật Lao động

52/2019/QH14 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

112/2020/NĐ-CP 18/09/2020

Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

36/2018/QH14 20/11/2018

Luật phòng, chống tham nhũng 2018.

83/2015/QH13 25/06/2015

Quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước.

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 497735