Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính

   Lượt xem: 30987    In bài viết   Độ tương phản  

           Thực hiện Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018.

          Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cử Thanh tra viên tham dự kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018. Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc, Chánh Thanh tra các Sở, ngành và Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát những công chức Thanh tra viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và lập hồ sơ đề nghị dự thi đúng theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ và Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể như sau:

        1. Công văn của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở đề nghị cử Thanh tra viên đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018.

        2. Danh sách Thanh tra viên đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018 của đơn vị.

         3. Hồ sơ dự thi, trách nhiệm của Thanh tra viên dự thi

        Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã khai trong hồ sơ dự thi. Hồ sơ cá nhân dự thi (02 bộ, bản chính), gồm có:

       a. Đơn đề nghị dự thi nâng ngạch, trong đó: nêu rõ đăng ký dự thi môn ngoại ngữ nào: đề nghị miễn thi môn Tin học, môn ngoại ngữ (nếu có); 

      b. Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) có xác nhận của cơ quan sử dụng Thanh tra viên;

         c. Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan quản lý và sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại công chức hàng năm của 03 năm liên tục trước khi dự thi;

         d. Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương (để xác định thời gian giữ ngạch đủ 09 năm trở lên);

         e. Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất;

         g. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của Thanh tra viên theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

         h. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ thi nâng ngạch;

          Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi Thanh tra viên được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x340x5mm (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ).

         Hồ sơ gửi về Thanh tra tỉnh Bình Dương chậm nhất đến hết ngày 10/04/2019 để tổng hợp danh sách Thanh tra viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định cử Thanh tra viên dự thi nâng ngạch gửi về Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018, Thanh tra Chính phủ đúng theo thời gian quy định. Quá thời hạn trên tức là các đơn vị không có nhu cầu cử Thanh tra viên dự thi và không giải quyết bất kỳ trường hợp nào gửi hồ sơ trễ quá thời gian quy định đã nêu trên.

         Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Văn phòng Thanh tra tỉnh (ĐT 02743.827771 hoặc 0919 010181)./.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317327