Quyết định
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2019/QĐ-UBND 05/04/2019

Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2019/TT-BNV 04/11/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

26/2017/QD-UBND 13/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

27/2017/QĐ-UBND 13/11/2017

sửa đổi một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003

 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo 

11/2018/QĐ-UBND 02/05/2018

Về việc bãi bỏ quyết định số 49/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về chế độ bồi dượng với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

11/2015/QĐ-UBND 03/04/2015

Ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 497712