Khiếu nại – tố cáo
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021

Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

124/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ)

75/2012/NĐ-CP 30/10/2012

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. 

31/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

25/2018/QH14 12/06/2018

Luật tố cáo

05/2013/TT-TTCP 29/07/2013

Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo.

04/2013/TT-TTCP 29/07/2013

Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại.

06/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

02/2016/TT-TTCP 20/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

07/2013/TT-TTCP 31/10/2013

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321940