Vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân đối với hoạt động của chính quyền và trong phòng, chống tham nhũng ở Việt nam

   Lượt xem: 4123    In bài viết   Độ tương phản  

Thanh tra nhân dân ở Việt Nam là thiết chế xã hội được hình thành có tính chất lịch sử, thành lập trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Thanh tra nhân dân có chức năng chính là thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước, đặc biệt là trong hệ thống hành pháp, có vai trò quan trọng trong phát hiện và kiến nghị để cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước

http://www.issi.gov.vn/vai-tro-giam-sat-cua-ban-thanh-tra-nhan-dan-doi-voi-hoat-dong-cua-chinh-quyen-va-trong-phong-chong-tham-nhung-o-viet-nam_t164c2716n3069tn.aspx?currentpage=1

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005619