Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

   Lượt xem: 6019    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/03/2022 của Thanh tra chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021; ngày 27/4/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 126/QĐ-TTCP về việc ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”. Cùng ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành Kế hoạch số 1952/KH-UBND ngày 27/04/2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.

Việc ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021” nhằm làm cơ sở để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) xây dựng báo cáo tự đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh có 04 nội dung chính với nhiều tiêu chí thành phần gồm: đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng với tổng số 100 điểm (Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021.pdf).

Trên cơ sở Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh do Tổng thanh tra Chính phủ ban hành và kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 05/05/2022, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị. Ngày 17/05/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ba hành Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. Tổ có nhiệm vụ tự đánh giá chấm điểm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/04/2022 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 gửi về Thanh tra chính phủ theo quy định.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070534