Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

   Lượt xem: 3030    In bài viết   Độ tương phản  

​Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Song song đó, tăng cường rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN, TC đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết, các Kết luận thanh tra của Trung ương, địa phương, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời, phát huy kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác PCTN, TC trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN,TC trong thời gian tới; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch công tác PCTN, TC nhằm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC nêu trên và các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh.Công tác tổ chức thực hiện bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc theo đúng các nội dung, nhiệm vụ cụ thể được giao; xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC là một trong các tiêu chí để đánh giá, chấm điểm công tác PCTN hằng năm.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Nguồn: www.binhduong.gov.vn

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070601