Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ luật Lao động
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
07/2019/QĐ-UBND 05/04/2019 Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
36/2018/QH14 20/11/2018

Luật phòng, chống tham nhũng 2018.

45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
83/2015/QH13 25/06/2015

Quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2915914