Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 (PACA 2020)

   Lượt xem: 963    In bài viết   Độ tương phản  

Ngày 29/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Tổ công tác do 01 đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng. Ngày 23/7/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 210/TTr-PC-PCTN yêu cầu các sở ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc báo cáo kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại đơn vị (kèm các tài liệu chứng minh) và Công văn số 222/TTr-PC-PCTN ngày 04/8/2021 phân công nhiệm vụ các thành viên của Tổ công tác. 

Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 (theo Quyết định số 399/QĐ-TTCP) có thang điểm đánh giá là 100, gồm 04 nhóm tiêu chí lớn với 09 tiêu chí và 27 tiêu chí thành phần. Ở mỗi nội dung đều có các tiêu chí được hướng dẫn đánh giá theo từng thang điểm cụ thể. Mục đích của việc đánh giá là đánh giá đúng, khách quan những nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005596