Tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.

   Lượt xem: 1198    In bài viết   Độ tương phản  

     UBND tỉnh Bình Dương luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của tỉnh, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác PCTN.

     Để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Đề án theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5003/KH-UBND ngày 03/10/2019 triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch số 6676/KH-UBND ngày 25/12/2019 triển khai thực hiện Đề án năm 2020 và Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 21/01/2021 triển khai thực hiện Đề án năm 2021. Ngoài ra, UBND tỉnh còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn tỉnh.

     Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nói riêng luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức; gắn liền với việc tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

     Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về công tác PCTN. Kết quả trong 03 năm 2019-2021: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã liên tục được củng cố, kiện toàn với trên 2.713 báo cáo viên, tuyên truyền viên; UBND tỉnh đã tổ chức 05 hội nghị với hơn 1.430 lượt người tham dự; tổ chức 43 lớp tuyên truyền về Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ với 2.447 lượt người tham dự; tuyên truyền lồng ghép về pháp luật PCTN được 4.372 cuộc với 211.800 lượt người tham dự, 2.543 đầu sách pháp luật, in ấn và cấp phát 11.000 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền Luật PCTN năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 đến nhân dân trên địa bàn tỉnh; phát sóng trên sóng phát thanh 111.6 giờ; xây dựng, phát sóng truyền hình một số tiểu phẩm tuyên truyền về PCTN và phát sóng trên sóng phát thanh chương trình “Câu chuyện pháp luật” với 12 tiểu phẩm tuyên truyền PCTN (thời lượng 10 phút/ 01 tiểu phẩm); phát trên sóng phát thanh truyền hình tuyên tuyền Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành với 46 chương trình, thời lượng 20 phút/chương trình, tổng thời lượng 920 phút; trong các chương trình Thời sự của tỉnh, đã thực hiện 96 tin (thời lượng 01 phút/tin), 124 tin điểm báo trong Chương trình Bình Dương ngày mới (thời lượng 01 phút/tin), tổng thời lượng 220 phút; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đã phát thanh tuyên truyền trên đài truyền thanh xã thông qua các chuyên mục “Người dân với pháp luật”, “Câu chuyện truyền thanh tìm hiểu pháp luật”, “Tìm hiểu pháp luật”...

     Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án, cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987828